Spelling

Responsive image

“Kiki ơi, 'Huyễn hoặc' đánh vần
như thế nào?”

Spelling

Responsive image

“Kiki ơi, 'Huyễn hoặc' đánh vần
như thế nào?”

Kids will find their second teacher in KiKi. Just ask the word, KiKi will show them how to spell in Vietnamese.

Đánh vần chữ “học hành”

Đánh vần chữ “truyền thông”

“Thương trường” đánh vần ra sao