To-do list

Responsive image

“Kiki ơi, danh sách mua sắm của tôi
có những gì?”

To-do list

Responsive image

“Kiki ơi, danh sách mua sắm của tôi
có những gì?”

Too many tasks scheduled for today? Let KiKi remember and remind you in time.

Thêm “làm báo cáo” vào danh sách những việc cần làm

Thêm “bột giặt” vào danh sách mua sắm

Thêm “tai nghe” vào danh sách những thứ cần mua

Xóa “tai nghe” khỏi danh sách mua sắm

Tạo danh sách tên “Du lịch”

Thêm “làm hộ chiếu” vào danh sách “Du lịch”

Danh sách “Du lịch” của tôi có gì

Danh sách mua sắm của tôi có những gì

Danh sách việc cần làm có những gì