Tell Fairy Tales Story

Responsive image

“Kiki ơi, kể chuyện Cây tre trăm đốt”

Tell Fairy Tales Story

Responsive image

“Kiki ơi, kể chuyện Cây tre trăm đốt”

Nghe truyện cổ tích

Kể chuyện cổ tích

Nghe tiếp truyện cổ tích lần trước

Kể chuyện cổ tích “Thạch Sanh”

Nghe chuyện “Cây tre trăm đốt”

Kể truyện Sọ Dừa

Kể chuyện khác