General Calculation

Responsive image

“Kiki ơi, căn bậc 2 của 121 là bao nhiêu?”

General Calculation

Responsive image

“Kiki ơi, căn bậc 2 của 121 là bao nhiêu?”

KiKi covers a large collection of calculators on math. If you need a calculator, just ask KiKi.

23 + 54 bằng mấy

100.000 + 254.000 + 60.000 bằng mấy

20 x 2 + 15 x 3 bằng bao nhiêu

2 mũ 10 bằng mấy

Căn bậc 2 của 121 là mấy

X bình phương bằng 4 x bằng mấy

5 x + 2 = 12, x bằng mấy

10 % của 20 triệu là bao nhiêu

10 triệu giảm 15% còn bao nhiêu

500.000 tăng 20% là bao nhiêu