Alarm/Timer

Responsive image

“Kiki ơi, đặt báo thức lúc 5h30 sáng các ngày trong tuần.”

Alarm/Timer

Responsive image

“Kiki ơi, đặt báo thức lúc 5h30 sáng các ngày trong tuần.”

With just a few words, you can set alarms, timers easily. Your daily routine is securely running smoothly.

Alarm

Đặt báo thức lúc 9 giờ sáng mai

Đặt báo lúc 6 giờ sáng mỗi ngày

Đặt báo thức lúc 7 giờ các ngày trong tuần

Timer

Đếm ngược sau 10 phút

Đặt đồng hồ đếm ngược 1 tiếng

Đếm ngược trong 15 phút

Delete Alarm

Xóa báo thức

Xóa báo thức lúc 6 giờ

Xóa báo thức ngày mai

Turn off Alarm

Dừng báo thức

Tắt báo thức

Tắt hết báo thức

Check Alarm Status & Settings

Tôi đang có những báo thức nào

Liệt kê các báo thức của tôi

Tôi có những báo thức nào trong ngày mai